รู้ยัง!? TCAS รอบ 3 ม.ธรรมศาสตร์ และม.เชียงใหม่ บางคณะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

การสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องส่งเอกสารโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุไว้ (http://www.cupt.net/docs/tcas613_tu.pdf) ซึ่งมีสาขาวิชา/คณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ)
2. คณะรัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณทิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ)
3. คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ)
4. คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
5. คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา (โครงการพิเศษ)
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

และยังมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกหลายสาขาวิชา โดยเข้าไปดูได้ที่ (https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/files_download/2193462b8ecf8bd45b6c25d54567ae6a.pdf ) และต้อง ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 พฤษภาคมเท่านั้น!!

Tcaster Coach