คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

สาขาวิชารัสเซียศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

คณะรัฐศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562