แนะแนวคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์  การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกอบด้วย 10 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. กายวิภาคศาสตร์ (Veterinary Anatomy)
  • 2. พยาธิวิทยา (Veterinary Pathology)
  • 3. เภสัชวิทยา (Veterinary Pharmacology)
  • 4. ศัลยศาสตร์ (Veterinary Surgery)
  • 5. สรีรวิทยา (Veterinary Physiology)
  • 6. สัตวบาล (Animal Husbandry)
  • 7. สูติศาสตร์ – เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (Obstetrics Gynaecology and Reproduction)
  • 8. อายุรศาสตร์ (Veterinary Medicine)
  • 9. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
  • 10. จุลชีววิทยา (Microbiology)
© TCASter 2018 | Term of service