ตารางสอบ

จำนวนข้อสอบ

เนื้อหาข้อสอบแต่ละวิชา

 • วิชาภาษาไทย

  จำนวน : 50 ข้อ 
  คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

การอ่าน :

การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา 
การจับใจความ / การสรุปสาระสําคัญของข้อความ
การตีความ
การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน

การเขียน :

การลําดับข้อความ
การเรียงความ
การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย
การใช้เหตุผล
การแสดงทรรศนะ
การโต้แย้ง
การโน้มน้าว

การพูด การฟัง :

การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน
การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง

หลักการใช้ภาษา :

การสะกดคํา
การใช้คําให้ถูกความหมาย
ประโยคกํากวม / ประโยคบกพร่อง
ประโยคสมบูรณ์
ระดับภาษา
การใช้สํานวนถูกต้องตามความหมาย
ชนิดของประโยคตามเจตนา
คําที่มีความหมายตรง / อุปมา
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
ราชาศัพท์
 • สังคมศึกษา

 จำนวน : 50 ข้อ 
 คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม :

ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม :

หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงาม การธํารงรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เศรษฐศาสตร์ :

บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ประวัติศาสตร์ :

เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและความเป็นไทย

ภูมิศาสตร์ :

โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • อังกฤษ

จำนวน : 80 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

Listening -Speaking Skills :

 Situational Dialogues

Reading Skills :

 Different Types of Texts

Writing skills :

Paragraph Completion
Paragraph Organization
 • คณิตศาสตร์ (1)

 จำนวน : 30 ข้อ 
 คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

ความรู้พื้นฐาน :

(ไม่ออกข้อสอบในสาระนี้แต่ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระที่ 2-7)
เซตและการดําเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น

ระบบจํานวนจริง :

- จํานวนเต็ม
การหารและขั้นตอนการ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- จํานวนจริง
การแก้สมการ และอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและในรูปค่าสัมบูรณ์
- จํานวนเชิงซ้อน
การดําเนินการของจํานวนเชิงซ้อน
จํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n
การแก้สมการพหุนามที่มีรากที่เป็นจํานวนเชิงซ้อน

เรขาคณิต :

- เรขาคณิตวิเคราะห์
เส้นตรง วงกลม วงรีพาราโบลา และไฮเพอร์โบลา
- เวกเตอร์
เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ
การบวก ลบ คูณเชิงเส้นสเกลาร์และการคูณเชิงเวกเตอร์
- ตรีโกณมิติ
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผัน
สมการตรีโกณมิติ
กฎของโคไซน์และไซน

พีชคณิต :

- เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
สมบัติของเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
การดําเนินการตามแถว
การหาตัวแปรผกผันการคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ
- ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ
สมบัติของเลขยกกําลัง ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล
สมการ และอสมการเอกซ์โพเนนเซียล
- ฟังก์ชันลอการิทึม
ลอการิทึม และสมบัติของลอการิทึม
ฟังก์ชันลอการทิึม
สมการและอสมการลอการิทึม

ความน่าจะเป็นและสถิติ :

- ความน่าสนใจ
วิธีการเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่
ทฤษฎีบททวินาม
ความน่าจะเป็น และกฎพื้นฐานที่สําคัญ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ค่ากลางของข้อมูล การวัดตําแหน่งที่และการวัดการกระจายของข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

แคลคูลัส :

- ลําดับและอนุกรม
การลู่เข้าของลําดับและอนุกรม
- ลิมิต
ลิมิต และความต่อเนื่อง
- อนุพันธ์
อนุพันธ์และสมบัติของอนุพันธ์ความชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
การประยุกต์
- ปริพันธ์
ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต ปริพันธ์จํากัดเขต
การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :

เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในสาระที่ 1- 6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์

จำนวน : 25 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

 กลศาสตร์จลนศาสตร์แรงและการเคลื่อนที่แรงต้านการเคลื่อนที่ :

การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบ
มีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุน สมดุล งาน-พลังงาน
โมเมนตัมและการชน

สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น :

กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง

ไฟฟ้า – ไฟ้ฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

แม่เหล็ก :

 แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ มอเตอร์/ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 ฟิสิกส์ยุคใหม่ :

แบบจําลองอะตอม ฟิสกสิ์ ควอนตัม สมการปฏิกิริยานิวเคลียร์
การสลายตัวของนิวเคลียส
 • เคมี

จำนวน : 50 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

อะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมี
สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
กรด-เบส

ไฟฟ้าเคมี
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
เคมีอินทรีย์
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์และผลิตภัณฑ์
สารชีวโมเลกุล

 • ชีววิทยา

จำนวน : 80 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

สิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิต :

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบขับถ่าย
ระบบหายใจ
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
การรับรู้และการตอบสนอง
ระบบต่อมไร้ท่อ
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
การสังเคราะห์ด้วยแสง
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
การตอบสนองของพชื
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ยีนและโครโมโซม
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
วิวัฒนาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม :

ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมสัตว์
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
 • คณิตศาสตร์ (2)

จำนวน : 30 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

จํานวนจริงและการดําเนินการ :

จํานวนจริง
ค่าสัมบูรณ์ของจํานวนจริง
รากที่ n ของจํานวนจริง และเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจำนวนตรรกยะ
การประมาณค่า

การวัด :

อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนําไปใช้

พีชคณิต :

เซตและการดําเนินการของเซต
การให้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
ลําดับ และอนุกรม เลขคณิต และเรขาคณิต
ลําดับ และการหาพจน์ทั่วไปของลําดับ
การนํากราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ

ความน่าจะเป็น :

การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดตําแหน่งที่ของข้อมูล
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จำนวน : 50 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

อยู่ดีมีสุข
อยู่อย่างปลอดภัย
ธาตุและสารประกอบ
ปฏิกิริยาเคมี
สารชีวโมเลกุล
ปิโตรเลียม
พอลิเมอร์
การเคลื่อนที่
แรงในธรรมชาติ
คลื่นกล
เสียง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
โครงสร้างโลก
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ธรณีประวัติ
กําเนิดเอกภพ
ดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ
เทคโนโลยีอวกาศ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์