สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศระเบียบการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบโอเน็ตในรอบปกติ เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สามารถยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562