fbpx

    วิศวกรรมวัสดุเป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการศึกษา วิชาบูรพาการความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และสมรรถนะของวัสดุเชิงวิศวกรรม ซึ่งแบ่งเป็น

    1. วัสดุโครงสร้าง ได้แก่ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม

    2. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วัสดุกึ่งตัวนำ และวัสดุตัวนำยิ่งยวด

    3. วัสดุขั้นสูงอื่นๆ เข่น วัสดุชีวภาพ วัสดุพลังงาน และวัสดุนาโน

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://mat.eng.ku.ac.th

© TCASter 2018 | Term of service