fbpx

    วิศวกรรมเคมี เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมการทำงานของกระบวนการทางเคมี รวมถึงหลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม สถานะ และลักษณะสมบัติของวัตถุดิบที่กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.che.eng.ku.ac.th/

© TCASter 2018 | Term of service