fbpx

    คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญของการขาดแคลนนักกำหนดอาหารวิชาชีพในประเทศไทย ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สำคัญในทีมการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งต้องการการดูแลด้านอาหารและโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโภชนาการและการกำหนดอาหารจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับอารยประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไทยทั้งในด้านการป้องกัน สร้างเสริม บำบัด และควบคุมโรค

© TCASter 2018 | Term of service