fbpx

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำเอาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุ ภาชนะบรรจุ และวิเคราะห์ขบวนการบรรจุที่เหมาะสม เพื่อลดความเสียหาย และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด

© TCASter 2018 | Term of service