fbpx

    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นภายใต้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เมื่อปี พ.ศ.2517 โดยมี ผศ.ดร.มนู ศีติสาร เป็นหัวหน้าโครงการฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2518 จึงได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาหนึ่งใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปีดังกล่าวได้รับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 178XXX เข้าสังกัดสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นครั้งแรก

© TCASter 2018 | Term of service