fbpx

    สถาบันผลิตนักเศรษฐศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ  อาทิ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Economics (EBA) ในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรเช่น Health Economics and Health Care Management และ Labour Economics and Human Resource Management ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนด้วยกัน 9 วิชาเอก เลือกเรียนตามความสนใจ ดังนี้

    1. เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เป็นการเรียนในเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาล  การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

    2. เศรษฐศาสตร์การเงิน  เนื้อหาวิชาที่เรียนจะเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินในโลก  เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับเงิน  รวมทั้งเรียนเกี่ยวกับการบริหารเงินโดยผ่านการเรียนรู้ในสินทรัพย์แบบต่างๆ

    3. เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ สำหรับใครที่จะเรียนสาขาวิชานี้ต้องมีความถนัดและรักในคณิตศาสตร์  เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการสร้างโมเดลต่างๆขึ้นมา

    4. เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเรียนในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เรียนวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแรงงาน

    5. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาจะเน้นหนักไปทางด้านการเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข

    6. เศรษฐศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาในทางการเกษตรโดยใช้หลักวิชาด้านเศรษฐศาสตร์

    7. เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนด้านทฤษฎีชั้นสูงในวิชาเศรษฐศาสตร์  และก็ต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาพอสมควร เพราะต้องใช้ในการเรียนมากพอสมควร

    8. เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ เป็นการเรียนเน้นไปในด้านพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้า

    9. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การติดต่อค้าขายระหว่างกันในประเทศต่างๆ โดยก็ต้องเรียนด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศด้วย

© TCASter 2018 | Term of service