คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

ดูรายละเอียดแต่ละ

- คณะ

- สาขา

- โครงการ

- คะแนนที่ใช้

- วันประกาศ
เพียงกดโหลด :

แอป >> http://bit.ly/AppTCASter  (แอปTCASter แอปรวมข่าวสารการสมัครสอบ)