รวมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (พร้อมลิงก์ดาวน์โหลด)

 รวมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (พร้อมลิงก์ดาวน์โหลด)

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

            พี่ๆ TCASter ได้รวบรวมตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวทำ Portfolio หรือ เตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดรูปตามลิงก์ไปใช้ได้เลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Link download : https://bit.ly/2XyLeCx

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Link download : https://bit.ly/2UHjnhz

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Link download : http://bit.ly/2IyMW3p

มหาวิทยาลัยมหิดล

Link download : http://bit.ly/2Gywhuu

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Link download : http://bit.ly/2GvvaL1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Link download : https://bit.ly/2W9ML1H

มหาวิทยาลัยบูรพา

Link download : http://bit.ly/2UMymM9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Link download : http://bit.ly/2ZnQPgI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Link download : http://bit.ly/2VUaVNv

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Link download : http://bit.ly/2XBhp4l

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Link download : http://bit.ly/2KVfSVf

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Link download : http://bit.ly/2ZpYrzl

มหาวิทยาลัยพะเยา

Link download : http://bit.ly/2UNUENM

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Link download : http://bit.ly/2XxZtYs

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Link download : http://bit.ly/2W0LRVc

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Link download : http://bit.ly/2IwHGxf

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link download : http://bit.ly/2UU0zAY

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Link download : http://bit.ly/2VYj4Ap

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Link download : http://bit.ly/2KVikuV

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Link download : http://bit.ly/2IyvLyS

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Link download : http://bit.ly/2UPvtdE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Link download : http://bit.ly/2vgWEPq

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Link download : http://bit.ly/2ZmDAgp

มหาวิทยาลัยนครพนม

Link download : http://bit.ly/2W0OJBs

P'Fai TCASter

Related post