คณะที่เปิดรับ

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะศิลปศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะการแพทย์แผนไทย

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาเขตภูเก็ต

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

คณะวิเทศศึกษา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดแต่ละ 

- คณะ

- สาขา

- โครงการ

- คะแนนที่ใช้

- วันประกาศ
เพียงกดโหลด : 

แอป >> http://bit.ly/AppTCASter  (แอปTCASter แอปรวมข่าวสารการสมัครสอบ)