คณะที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอักษรศาสตร

คณะวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

คณะครุศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะจิตวิทยา

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

คะแนนที่ใชในการพิจารณาผูผานการคัดเลือก

1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ประจําปการศึกษา 2562 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) จัดสอบ
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปการศึกษา 2562 (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร 1 วิชาคณิตศาสตร 2 วิชาวิทยาศาสตรทั่วไป วิชาฟสิกส วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) จัดสอบ
3. ผลคะแนนการทดสอบวิชาเฉพาะความถนัด และคะแนนการสอบสัมภาษณ ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสอบ ดังนี้
– วิชาเฉพาะความถนัด (วิชาความถนัดทางศิลปศึกษา และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตรการกีฬา)
– คะแนนการสอบสัมภาษณ