fbpx

    สาขาปรัชญาและศาสนาพัฒนานิสิตให้มีโลกทัศน์ที่ลึกซึ้งกว้างไกล มีทักษะการใช้เหตุผล สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะสำคัญที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน มีส่วนสร้างความสมัครสมานสามัคคีและก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© TCASter 2018 | Term of service