คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เน้นการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

P'Fai TCASter

Related post