fbpx

    ภาควิชาวิศวกรรมโยธาก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธาในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมขนส่ง และปริญญาโทวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง มีคณาจารย์ประจำรวม 20 คน โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 120 คนต่อปี นักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมโยธา 20 คนต่อปี และนักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง 25 คนต่อปี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นภาควิชาแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้ทำการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© TCASter 2018 | Term of service