fbpx

    สาขาวิชาธุรกิจศึกษามุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและวิชาชีพธุรกิจ มีทักษะ ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้ธุรกิจศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา มีทักษะ ความสามารถในวิชาชีพครูธุรกิจ และการประกอบอาชีพอิสระ มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู วิชาชีพทางธุรกิจ และการประกอบอาชีพอิสระ มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ และทักษะทั้งหลายในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© TCASter 2018 | Term of service