คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการวางรากฐานองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เข้าใจความเป็นมาของไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก เพื่อความสามารถในการนำเอาแนวคิด มุมมองจากอดีตมาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการสร้างโอกาส อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการดำรงอยู่อย่างมีบทบาทในสังคมโลกอย่างมีเสถียรภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

P'Fai TCASter

Related post