fbpx

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอเป็นสาขาวิชาขาดแคลนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของชาติตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรตามมติคณะรัฐมนตรี  2 กุมภาพันธ์ 2536   ด้านแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อการผลิตบัณฑิตเพิ่มทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© TCASter 2018 | Term of service