fbpx
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาฯและมีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© TCASter 2018 | Term of service