fbpx

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์และวิชาการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรมีระบบการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเข้มข้น ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรมีกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการและส่งเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© TCASter 2018 | Term of service