fbpx

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509 ในฐานะโรงเรียนเภสัชศาสตร์ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นสถานศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ แห่งแรกในภูมิภาค และเป็นแห่งที่สองในประเทศไทย มีนักศึกษารุ่นแรก จํานวน 10 คน ต่ออมาในปี พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2515 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ โดยแบ่งการบริหารเป็น 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา เภสัชเคมี เภสัชเวท เภสัชกรรม บริหารเภสัชกิจ   เภสัชอุตสาหกรรม และชีวเภสัชกรรม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้ย้ายที่ทําการจากคณะแพทยศาสตร์ มาดําเนินการ ณ สถานที่ปัจจุบันบนถนนสุเทพ ในปี พ.ศ.2531 คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงการบริหารภาควิชาและ เปลี่ยนชื่อภาควิชาเภสัชกรรม และเภสัชอุตสาหกรรม เป็นภาควิชาเภสัชชุมชน และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ตามลําดับ และปรับปรุงการบริหารวิชาการอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่ปรับปรุงใหม่ แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม และได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม จนกระทั่งปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© TCASter 2018 | Term of service