fbpx

คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบุคลากรสาขาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ เภสัชกร เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรของประเทศ อันจะเป็นผลทำให้มีจำนวนเภสัชกรเพิ่มขึ้นเพียงพอในการทำหน้าที่ต่างๆ ในระบบสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

© TCASter 2018 | Term of service