fbpx

ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 6

โครงการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (สวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 6) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ที่มีความสนใจศึกษาต่อในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละภาควิชาซึ่งได้แก่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบําบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา และภาควิชารังสีเทคนิค รวมไปถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทําให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและนําไปประกอบการตัดสินใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป และเพื่อประกาศนามและเกียรติภูมิธรรมศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้และรวมภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงข้างประชาชนตลอดมา ดังปณิธานที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

กําหนดการ
รับสมัครวันที่29 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
ยืนยันสิทธิ์และชําระเงินสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ยืนยันสิทธิ์และชําระเงินสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
วันที่จัดกิจกรรมวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม
1) คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ และอาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
2) คณะสหเวชศาสตร์ อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รูปแบบกิจกรรม
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่แนะแนวและสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่จัดขึ้นโดยภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบําบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา และภาควิชารังสีเทคนิคโดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาควิชา/สาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทุกแผนการเรียน
2) มีความสนใจในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/domegowntu/

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ สวมกาวน์ก้าวสู่โดม

© TCASter 2018 | Term of service