fbpx

ทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรม(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ โดยผู้ผ่านการพิจารณา จะได้รับจำนวนเงินทุน ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป จะได้รับทุน 20,000 บาท/ปี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป จะได้รับทุน 25,000 บาท/ปี

สิ่งที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการเป็นนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาตินับตั้งแต่ ปวช. 1 – ปวส. 2 นักเรียนทุนจะได้รับการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนนักเรียนทุนต่างสถาบันทั่วประเทศ การร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ จิตอาสา และทักษะฝีมือ ตลอดจนเตรียมความพร้อม
สู่โลกการทำงานจริง เพื่อให้น้องๆ นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติทุกคนเป็น “ฝีมือชนที่เก่งและดี” พร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7
2. ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) ในปีการศึกษา2562
3. มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

สามารถดูกติกาเงื่อนไขและสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.scgfscholar.org

© TCASter 2018 | Term of service