สวัสดีครับ .. สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนวิศวะ ตอนนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) เปิดรับนักศึกษาอีก 60 กว่าที่นั่ง โดยแต่ละหลักสูตรที่เปิดรับจะมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันได้เลย
.

กำหนดการคัดเลือก

  • เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

.

ขอบคุณข้อมูลจาก : ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

#Dek62 #TCAS62 #TSE #TSEAcademic #TU62 #EngineerTU

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
.
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนการเข้าศึกษาต่อในโปรแกรม TEP-TEPE
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องส่งใบรับรองการศึกษาที่เทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
.
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
.
1. มีผลการเรียนดีและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี (แบบทวิภาค) ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
หรือ ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 7 ภาคการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษา 3 ภาคต่อปี (แบบไตรภาค) ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
*ไม่รวมภาคการศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศกรณีโครงการแลกเปลี่ยน
.
หรือ
.
2. มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
หมวดคณิตศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
.
– PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 35%
– SAT ll (Mathematics) อย่างน้อย 600 คะแนน
– GCSE หรือ IGCSE (Mathematics) เกรด B ขั้นไป
– GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
– GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Mathematics) เกรด C ขึ้นไป
– GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน
– New GED (Mathematics) อย่างน้อย 160 คะแนน
– IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ำกว่า 5
– ACT ไม่ต่ำกว่า 19
.
หมวดวิทยาศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
.
– PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35%
– SAT ll (Physics หรือ Chemistry) อย่างน้อย 600 คะแนน
– GCSE หรือ IGCSE (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด B ขึ้นไป
– GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
– GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด C ขึ้นไป
– GED (Science) อย่างน้อย 650 คะแนน
– New GED (Science) อย่างน้อย 160 คะแนน
– IB Diploma (Physics หรือ Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 5
– ACT ไม่ต่ำกว่า 19
.
หรือ
.
3. มีผลสอบวิชาเฉพาะ
– มีผลสอบ Basic Engineering and Sciences Examination ระดับ “C”
.
4. มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
.
หมวดภาษาอังกฤษยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
.
– O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
– IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 4.0
– TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
– TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ขึ้นไป
– CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
– SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
– ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16
.
เกณฑ์การคัดเลือก
.
พิจารณาจาก 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
.
1. พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
3. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ Basic Engineering and Sciences Examination และสอบสัมภาษณ์ หรือ
4. หากเกิดปัญหาอื่นใด คำตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานบริหารโครงการ TEP-TEPE ถือเป็นที่สิ้นสุด
.
เอกสารประกอบการสมัคร
.
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และ/หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
2. สำเนาใบรับรองผละแนนสอบมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนด
3. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
4. สำเนาบัตรประชาชน (หรือ Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) และสำเนาทะเบียนบ้าน
.
ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th/download/190619095212_3ApplicationForm.pdf
2. กรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
3. ปริ้นเอกสารการชำระเงินค่าสมัคร (1,000 บาท) และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (KTB)
4. อัพโหลดเอกสารทั้งหมด ได้แก่ เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร ใบเสร็จการชำระเงิน มาที่https://forms.gle/zBadPLkNYhurnvb99

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
.
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนการเข้าศึกษาต่อในโปรแกรม TEP-TEPE
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องส่งใบรับรองการศึกษาที่เทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
.
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
.
1. มีผลการเรียนดีและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี (แบบทวิภาค) ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
หรือ ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 7 ภาคการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษา 3 ภาคต่อปี (แบบไตรภาค) ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
*ไม่รวมภาคการศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศกรณีโครงการแลกเปลี่ยน
.
หรือ
.
2. มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
หมวดคณิตศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
.
– PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 35%
– SAT ll (Mathematics) อย่างน้อย 600 คะแนน
– GCSE หรือ IGCSE (Mathematics) เกรด B ขั้นไป
– GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
– GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Mathematics) เกรด C ขึ้นไป
– GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน
– New GED (Mathematics) อย่างน้อย 160 คะแนน
– IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ำกว่า 5
– ACT ไม่ต่ำกว่า 19
.
หมวดวิทยาศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
.
– PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35%
– SAT ll (Physics หรือ Chemistry) อย่างน้อย 600 คะแนน
– GCSE หรือ IGCSE (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด B ขึ้นไป
– GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
– GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด C ขึ้นไป
– GED (Science) อย่างน้อย 650 คะแนน
– New GED (Science) อย่างน้อย 160 คะแนน
– IB Diploma (Physics หรือ Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 5
– ACT ไม่ต่ำกว่า 19
.
หรือ
.
3. มีผลสอบวิชาเฉพาะ
– มีผลสอบ Basic Engineering and Sciences Examination ระดับ “C”
.
4. มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
.
หมวดภาษาอังกฤษยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
.
– O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
– IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 4.0
– TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
– TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ขึ้นไป
– CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
– SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
– ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16
.
เกณฑ์การคัดเลือก
.
พิจารณาจาก 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
.
1. พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
3. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ Basic Engineering and Sciences Examination และสอบสัมภาษณ์ หรือ
4. หากเกิดปัญหาอื่นใด คำตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานบริหารโครงการ TEP-TEPE ถือเป็นที่สิ้นสุด
.
เอกสารประกอบการสมัคร
.
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และ/หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
2. สำเนาใบรับรองผละแนนสอบมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนด
3. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
4. สำเนาบัตรประชาชน (หรือ Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) และสำเนาทะเบียนบ้าน
.
ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th/download/190619095212_3ApplicationForm.pdf
2. กรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
3. ปริ้นเอกสารการชำระเงินค่าสมัคร (1,000 บาท) และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (KTB)
4. อัพโหลดเอกสารทั้งหมด ได้แก่ เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร ใบเสร็จการชำระเงิน มาที่https://forms.gle/zBadPLkNYhurnvb99

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
.
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนการเข้าศึกษาต่อในโปรแกรม TEP-TEPE
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องส่งใบรับรองการศึกษาที่เทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
.
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
.
1. มีผลการเรียนดีและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี (แบบทวิภาค) ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
หรือ ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 7 ภาคการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษา 3 ภาคต่อปี (แบบไตรภาค) ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
*ไม่รวมภาคการศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศกรณีโครงการแลกเปลี่ยน
.
หรือ
.
2. มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 4)
.
หมวดคณิตศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
.
– PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 35%
– SAT ll (Mathematics) อย่างน้อย 600 คะแนน
– GCSE หรือ IGCSE (Mathematics) เกรด B ขั้นไป
– GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
– GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Mathematics) เกรด C ขึ้นไป
– GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน
– New GED (Mathematics) อย่างน้อย 160 คะแนน
– IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ำกว่า 5
– ACT ไม่ต่ำกว่า 19
.
หมวดวิทยาศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
.
– PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35%
– SAT ll (Physics หรือ Chemistry) อย่างน้อย 600 คะแนน
– GCSE หรือ IGCSE (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด B ขึ้นไป
– GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
– GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด C ขึ้นไป
– GED (Science) อย่างน้อย 650 คะแนน
– New GED (Science) อย่างน้อย 160 คะแนน
– IB Diploma (Physics หรือ Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 5
– ACT ไม่ต่ำกว่า 19
.
หรือ
.
3. มีผลสอบวิชาเฉพาะ
– มีผลสอบ Basic Engineering and Sciences Examination ระดับ “C”
.
4. มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
.
หมวดภาษาอังกฤษยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
.
– O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
– IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 4.0
– TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
– TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ขึ้นไป
– CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
– SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
– ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16
.
เกณฑ์การคัดเลือก
.
พิจารณาจาก 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
.
1. พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
3. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ Basic Engineering and Sciences Examination และสอบสัมภาษณ์ หรือ
4. หากเกิดปัญหาอื่นใด คำตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานบริหารโครงการ TEP-TEPE ถือเป็นที่สิ้นสุด
.
เอกสารประกอบการสมัคร
.
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และ/หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
2. สำเนาใบรับรองผละแนนสอบมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนด
3. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
4. สำเนาบัตรประชาชน (หรือ Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) และสำเนาทะเบียนบ้าน
.
ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th/download/190619095212_3ApplicationForm.pdf
2. กรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
3. ปริ้นเอกสารการชำระเงินค่าสมัคร (1,000 บาท) และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (KTB)
4. อัพโหลดเอกสารทั้งหมด ได้แก่ เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร ใบเสร็จการชำระเงิน มาที่https://forms.gle/zBadPLkNYhurnvb99