.

สวัสดีครับ .. ปัจจุบันเพื่อนๆหลายคนไม่ค่อยรู้จัก คณะสหเวชศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบไปแล้วทำงานอะไร? แนะนำกันสั้นๆ คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะที่เปิดสอนวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เรียนจบคณะนี้ไม่ใช่แพทย์ ทันตแพทย์หรือเภสัชกร แต่เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ ซึ่งมีหลากหลายสาขาในประเทศไทย

.

  • สาขากายภาพบำบัด :  นักกายภาพบำบัด
  • สาขาเทคนิคการแพทย์  :  นักเทคนิคการแพทย์
  • สาขารังสีเทคนิค :  นักรังสีเทคนิค
  • สาขาเทคโนโลยัหัวใจและทรวงอก  :  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • สาขากิจกรรมบำบัด  :  นักกิจกรรมบำบัด
  • สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  :  นักโภชนาการ
  • สาขาเทคโนโลยีการกีฬา  :  นักวิทยาศาสตร์
  • สาขาทัศนมาตร  :  นักวิทยาศาสตร์

.

ในบางมหาวิทยาลัยสาขาเหล่านี้ อาจอยู่ในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์หรือคณะวิทยาศาสตร์นั่นก็เป็นเพราะ  สาขาวิชาเหล่านี้ล้วนแตกแขนงมาจากสาขาแพทยศาสตร์  ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น  วงการแพทย์จึงต้องการบุคลากรผู้ร่วมงานกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ  ที่มีความสามารถเฉพาะทางมาช่วยเหลือ ปัจจุบันสถาบันเปิดใหม่ ที่เปิดสอนสาขาวิชาเหล่านี้  จึงมักจัดให้อยู่ใน “คณะสหเวชศาสตร์”  เพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นว่า ศาสตร์ทางการแพทย์นี้มีหลายสาขา เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วย Support อาชีพทางสายสุขภาพอื่นๆ

.

เป็นอีกคณะที่เปิดรับรอบพอร์ตในหลายสถาบัน วันนี้พี่ๆเลยได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะสหเวชศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) TCAS62 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายอยากทำงานสายสุขภาพได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS63 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

.

แต่ละสถาบันเปิดรับในโครงการไหนบ้าง? ใช้เกณฑ์อะไร?

.

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (สาขาวิชารังสีเทคนิค)

รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1. โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.)

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 13)

2. การรับด้วย Portfolio (รวมทุกสาขา)

รับจำนวน 295 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 26)

3. โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา (รวมทุกสาขา)

รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

1. โครงการเพชรตะวันออก (รวมทุกสาขา)

รับจำนวน 35 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ (รวมทุกสาขา)

รับจำนวน 25 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการ สอวน.

รับจำนวน 7 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

5. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา

1. โครงการนักเรียนเรียนดี

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับจำนวน : 32 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

1. โครงการรับนักเรียนจาก รร. วิทยาศาสตร์ รร. ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. , สพฐ. , วมว.)

รับจำนวน : 8 ที่นั่ง

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

รับจำนวน : 24 ที่นั่ง

3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน 2 ที่นั่ง

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

รับจำนวน 3 ที่นั่ง

5. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รับจำนวน 3 ที่นั่ง

6. โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน.

รับจำนวน 7 ที่นั่ง

.

ข้อมูลระเบียบการ :  คลิก

ข้อมูลจำนวนรับ :  คลิก

ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ :  คลิก

.

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

1. โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน : 22 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

รับจำนวน : 2 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

1. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

รับจำนวน 40 ที่นั่ง : คลิก

3. การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับจำนวน 50 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

รับด้วย Portfolio

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง

(หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด)

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ไม่ประกาศจำนวนที่นั่ง : คลิก

.

คณะกายภาพบำบัด มศว

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน 7 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 24)

.

สำำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

1. รับแบบ Portfolio

รับจำนวน 100 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)

รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา

รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

5. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รับจำนวน 8 ที่นั่ง : คลิก

.

ส่วนข้อมูลการรับสมัครรอบพอร์ต คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์จะเป็นอย่างไร TCAS63 เปลี่ยนแปลงอีกไหม? เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

ขอบคุณสาระข้อมูลคณะสหเวชศาสตร์จาก : https://www.gotoknow.org/posts/280458

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #สหเวชศาสตร์ #กายภาพบำบัด #เทคนิคการแพทย์