fbpx

รับเพิ่ม62 กว่า 8 คณะ (วิศวะ เกษตร ศิลปศาสตร์ …) ม.นราธิวาสฯ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครกว่า 8 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

โดยน้องๆ DEK62 จะต้องยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ที่คณะหรือวิทยาลัยที่น้องจะสมัคร ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้เท่านั้นนะครับ สนใจคณะใด ปรินท์ใบสมัครแล้วไปสมัครโลด !!

ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติแต่ละสาขาด้านล่างเลยครับ

รับสมัครถึงวันที่

20 กรกฎาคม 2562

คณะสาขาที่เปิด / จำนวนรับเข้า / และคุณสมบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาชีววิทยาประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

วิธีการสมัคร
  1. ปรินท์ใบสมัคร
  2. กรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
  3. ยื่นใบสมัครและเอกสารที่คณะ หรือวิทยาลัยนั้นๆ ภายในวันที่ 20 ก.ค. 62
  4. ค่าสมัคร 200 บาท ชำระในวันสอบสัมภาษณ์ 25 ก.ค. 62
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

website: http://www.pnu.ac.th

Facebook: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

.

ดาวน์โหลดใบระเบียบการและใบสมัครท้ายประกาศ

.

ขอบคุณที่มาข่าวจาก Trueplookpanya.com

© TCASter 2018 | Term of service