fbpx

เข้าค่ายเกษตรและนวัตกรรมอาหาร มีสิทธิรับทุนตลอดการศึกษา!

กิจกรรม Aggie & Foodie Camp ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จัดโดย : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนรับ : 80 คน

วันค่าย : 2-4 สิงหาคม 2562

สถานที่ดำเนินการ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร และ ฟาร์มทดลองคณะเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัครที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการฯ

  1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนวิทย์-คณิต
  2. นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนใน
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องอยู่เข้าร่วมครบตามกำหนดการที่คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดขึ้น

หมายเหตุ: นักเรียนที่ผ่านการร่วมกิจกรรมของโครงการฯ จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษา เต็มตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน

ลิงค์สมัครค่าย

Facebook: https://www.facebook.com/agriculture.ubu/

ขอบคุณที่มาข่าวจาก Sangfans

© TCASter 2018 | Term of service