fbpx

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ เก็บพอร์ตสายวิทย์ ฟิสิกส์ ได้ด้วยนะ!

โครงการ Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์

ที่มาของโครงการ : 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในฐานะหน่วยงานดาราศาสตร์ของประเทศไทย มีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจใฝ่รู้ดาราศาสตร์ ประกอบกับเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดกิจกรรม “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาร่วมแข่งขันในจัดกิจกรรมดังกล่าว

.

วัตถุประสงค์ :

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประกวดแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์

๒. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนใฝ่รู้ดาราศาสตร์

๓. เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

– สมัครในนามของโรงเรียน  เป็นทีม ทีมละ ๓ คน

– แต่ละโรงเรียนสมัครได้มากกว่า ๑ ทีม

– ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

.

รอบแรก

– จัดการแข่งขันในภูมิภาคต่าง ๆ กำหนดสถานที่แข่งขันตามจังหวัดดังนี้

ภาคเหนือ – จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง – จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จ.นครราชสีมา

ภาคใต้ – จ.สงขลา

– คัดเลือกตัวแทนภาค ภาคละ ๒ ทีม เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

.

รอบชิงชนะเลิศ

– ทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค เดินทางมาแข่งขัน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

.

กำหนดการ 

บัดนี้ – ๑๕ ส.ค. ๖๒        เปิดรับสมัคร

๒๒ ส.ค. ๖๒                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน ทาง www.narit.or.th

ก.ย. ๖๒                        แข่งขันรอบแรก เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคทั้ง ๔ ภาค

พ.ย. ๖๒                       แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ อุทยานดาราศาตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

** วัน เวลา สถานที่แข่งขัน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง **

.

ประเภทของรางวัล :

•รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

• รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อม เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

*สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/NARITpage หรือ www.narit.or.th

สอบถามโทร. ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑ หรือ ๐๘๑-๘๘๕๔๓๕๓

.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. สามารถสร้างความรับรู้และความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์

๒. เยาวชนได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์

๓. เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมากขึ้น

.

Facebook: https://www.facebook.com/NARITpage

ขอบคุณที่มาข่าวจาก 

© TCASter 2018 | Term of service