fbpx

ประกวด Astro Multimedia Creator Awards #เก็บพอร์ตสายนิเทศน์

โครงการประกวด Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์

ที่มาของโครงการ :

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานดาราศาสตร์ของประเทศไทย มีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ด้าน ดาราศาสตร์สู่สังคมไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการเพิ่มองค์ความรู้ด้าน  ดาราศาสตร์แก่นักเรียนและประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามารถนำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเล็งเห็นถึงความาสำคัญของมัลติมีเดีย ประกอบกับเป็นวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดกิจกรรม “Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์” เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๕ ปี เข้าร่วมประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย นำเสนอความรู้ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

.

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มากขึ้นผ่าน   การใช้สื่อมัลติมีเดีย

๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการด้านมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นโดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดและจินตนาการร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างศิลปินหน้าใหม่ในวงการด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นมากขึ้น

.

ประเภทการประกวด :

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง ๑๗-๒๕ ปี

.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : 

๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง ๑๗-๒๕ ปี

๒. สมัครเป็นรายบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)

๓. ออกแบบสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดียประกอบด้วยภาพและเสียง ไม่จำกัดเทคนิค ตามหัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หยิบเรื่องยากมาย่อยให้อยากดู” นำเสนอความรู้ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ อาทิ หลุมดำ พัลซาร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนบิวลา กาแล็กซี ฯลฯ ขนาด 16:9 ความยาวไม่เกิน 3 นาที อัพโหลดผลงานผ่านทาง Youtube ในรูปแบบไฟล์ mp4 หรือ .mov

๔. กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบ Link ผลงานทาง http://bit.ly/AstroMultimedia

*สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

.

กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก :

บัดนี้ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งผลงาน

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

*ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับมอบรางวัลในวันเวลาและสถานที่ที่สถาบันฯ กำหนด

.

ประเภทรางวัล :

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง ๑๗-๒๕ ปี ที่ถือสัญชาติไทย

• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

• รางวัลชมเชย ๒ รางวัล โล่รางวัล การศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. ผลงานมัลติมีเดียเรื่องดาราศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้และเผยแพร่ได้จริงจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง

๒. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์มากขึ้น

Facebook: https://www.facebook.com/NARITpage

ขอบคุณที่มาข่าวจาก 

© TCASter 2018 | Term of service