fbpx

ประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019

OPEN HOUSE PSG 2019 : ประกวดวาดภาพสดหัวข้อ “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์ ”

จัดโดย : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช และผู้สนใจ
เข้าร่วมประกวดวาดภาพในงาน
OPEN HOUSE PSG 2019
ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ในหัวข้อ “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”
ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทย ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี จะเป็นวันเฉลิมฉลองวันเกิดของศาสตราจารย์ผู้เป็นที่รักของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน และในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 127 ของการรำลึกถึงท่าน ทั้งนี้ทางคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จึงเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในงาน OPEN HOUSE PSG 2019

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะความรู้ทางด้านศิลปะผ่านการประกวด
2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้เรียนรู้ถึงชีวประวัติของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เพื่อสนับสนุนนักเรียน และผู้ที่สนใจได้พัฒนาทักษะฝีมือทางด้านศิลปะและมีโอกาสที่จะเผยเเพร่ให้สาธารณชนได้ชื่นชม

การพิจารณาการตัดสินผลงาน

1. เนื้อหา พิจารณาจากการเเสดงถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวด ความสอดคล้องของเนื้อหาตามหัวข้อ “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” รวมถึงรายละเอียดต่างๆในการนำเสนอ
2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์

ประกวดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ( เริ่มแข่งเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ) ลงทะเบียนเริ่มเวลา 8:00 น.

รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท

( หมายเหตุ:ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี )

วิธีสมัครแข่งขัน

ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อสถาบัน และชั้นปีที่ศึกษา
ผ่านทาง Email: [email protected]
หรือผ่านทาง Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ใบสมัครออนไลน์

‼️กรณีทางโรงเรียนใดต้องการให้จัดส่งเอกสารเพื่อทำเรื่องขออนุญาต ให้แจ้งความประสงค์มาในเพจก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ‼️

ติดต่อสอบถาม

090-242-2453 / 094-480-6490

ดูข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมที่

Facebook: https://www.facebook.com/smoPSG/

ขอบคุณข้อมูลจาก สโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

© TCASter 2018 | Term of service