เศรษฐศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ หน่วยเศรษฐกิจในสังคม จะมองตั้งแต่ครัวเรือน ธุรกิจหรือบริษัท และระดับประเทศ ภาพรวมของตลาดการค้าต่าง ๆ ทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย มีพฤติกรรมอย่างไร ตลอดจนพฤติกรรมระดับใหญ่ ที่เราเรียกว่า เศรษฐกิจมหาภาค การเงิน การผลิต มีความสัมพันธ์กันอย่างไร วิเคราะห์นโยบาย หาเหตุผล และคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา

.

เศรษฐศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง?

 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์การจัดการ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการพลิกแพลงเอาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านขององค์กรหรือธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทฤษฎีและความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง เรียนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการคลัง การหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาล รวมถึงผลกระทบของมาตรการการคลังที่มีต่อเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน ศึกษานโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งยังศึกษาบทเรียนตัวอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
 • เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ เน้นการเรียนเพื่อนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปแก้ปัญหาตลาดแรงงาน ปัญหาการว่างงาน และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสาขาที่ศึกษาเพื่อหาวิธีจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกนำไปใช้ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย / เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เน้นการเรียนด้านทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งบัณฑิตจากสาขานี้จะเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่แม่นยำ เพราะจะมีมุมมอง การคิดวิเคราะห์ และการเชื่อมโยง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับภาพรวมได้เป็นอย่างดี
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขานี้จะผสมผสานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เข้ากับความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาแกร่งกล้ากระพือปีกบินได้ ในโลกของการค้าระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์เกษตร เรียนเพื่อนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการจัดการการเกษตร
 • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขานี้จะเน้นการจัดการสหกรณ์ ด้วยความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เรียนเพื่อนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ศึกษาบทบาทของรัฐบาลที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งยังวิเคราะห์บทบาทของรัฐบาล ในการใช้จ่ายงบประมาณและภาษีอากรของราษฎร และศึกษาถึงการใช้นโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

.

.

การเรียนแต่ละชั้นปี ต้องเรียนอะไร?

การเรียนมีทั้งการบรรยาย การอภิปรายในห้อง การทำรายการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อะไรพวกนี้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปี 2 เราจะได้เรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์มากขึ้น เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหาภาค การนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ขึ้นปี 3 จะได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ลึกขึ้น มีความยากขึ้น เศรษฐศาสตร์มีหลากหลายหมวด เช่น หมวดการเงิน หมวดทรัพยากรมนุษย์ หมวดสินค้าเกษตร หมวดนโยบาย หมวดการพัฒนา และปี 4 เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เฉพาะหมวด และทำ Thesis

.

เรียนจบเศรษฐศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง?

 • งานธนาคาร
 • ทำงานที่บริษัทด้านการเงินหรือบริษัทด้านตลาดหลักทรัพย์
 • ครู อาจารย์
 • ทำงานในบริษัทประกันภัย
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • นักวิเคราะห์ วิจัย นักวิชาการ
 • ฯลฯ

.

.

TCAS รอบ 1 รอบพอร์ต เปิดรับโครงการอะไรบ้าง

คณะเศรษฐศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์

1. การรับด้วย Portfolio : คลิก

2. โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์คัดเลือก

 • GPAX
 • เรียงความตามกำหนด
 • หนังสือแนะนำตัว
 • ผลงานระดับชาติ
 • ผลงานตามกำหนด
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะเศรษฐศาสตร์  ม.เชียงใหม่

1. รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

3. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์

4. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

5. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางวิชาการและภาษาอังกฤษ

รวมทุกโครงการ : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์คัดเลือก

 • GPAX
 • แฟ้มสะสมงานโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์/ใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม Smart Aggie Camp คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฎ โดยได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติหรือระดับชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
 • ผลงานตามกำหนด
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะเศรษฐศาสตร์  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก (หน้า 27)

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะเศรษฐศาสตร์  ม.ขอนแก่น

โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.บูรพา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โครงการเพชรตะวันออก : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • พื้นที่เขต / โรงเรียน (ตามกำหนด)
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1. โครงการ BEC spring board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว (แบบที่ 1)

2. โครงการ BEC spring board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว (แบบที่ 2)

3. โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มน.

.

ข้อมูลระเบียบการ :  คลิก

ข้อมูลจำนวนรับ :  คลิก

ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ :  คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะเศรษฐศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก

โครงการคัดเลือก นร. ที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษา : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • ได้รับรางวัลจากการตอบปัญหาแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะการบัญชีและการจัดการ  ม.มหาสารคาม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

4. โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ)

รวมทุกโครงการ : คลิก

.

.

เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • https://campus.campus-star.com
 • http://www.trueplookpanya.com/blog
 • https://www.dek-d.com/tcas

#TCAS63 #DEK63 #เศรษฐศาสตร์ #economic #portfolio #โควตา #admission