fbpx

รวมค่ายสายวิทย์ทุกแนว ที่กำลังเปิดรับสมัคร กันยายน 2562

ช่วงนี้ (กันยายน 62) เป็นช่วงที่น้อง ม.6 ใกล้จะต้องสมัคร TCASรอบ1 Portfolio กันแล้ว น้องๆ คนไหนที่ยังไม่มีผลงาน สามารถไปค่ายเพื่อเก็บผลงานกันได้นะครับ เพราะในค่ายจะมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้ลองทำ อีกทั้งน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนคณะไหน ให้ไปค่ายเพื่อค้นหาตัวเองได้เลยครับ หรือรู้แล้วว่าจะเรียนคณะนี้ ก็ลองไปค่ายเพื่อพิสูจน์รักแท้ หรือไปค่ายเพื่อเพิ่มไฟฝันในการอ่านหนังสือสอบก็ย่อมได้

ค่ายสายวิทย์ในเดือนกันยายนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ

ค่ายสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ / การแพทย์

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รับสมัครถึง 7 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

รูปแบบค่าย ไปเช้าเย็นกลับ

วันค่าย วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

Pharm House KKU 2019 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัคร 6-8 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูปแบบค่าย ไปเช้าเย็นกลับ

วันค่าย วันที่ 12 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

Medtech Camp PSU #5 ค่ายเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์

รับสมัครถึง 13 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 6-8 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

“Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์” ครั้งที่ 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รับสมัครถึง 13 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรมณ ตึก 12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 5-6 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

“ค่ายเพาะ (สา)สุข ครั้งที่ 8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์

รับสมัครถึง 20 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 1 – 3 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น

รับสมัครถึง 20 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 12-13 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

“ค่ายเพื่อนกาวน์” ครั้งที่ 15 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครถึง 25 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 1 – 3 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 21 The Secret Agent

รับสมัครถึง 27 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รูปแบบค่าย ไปเช้าเย็นกลับ

วันค่าย 16-17 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 8

รับสมัครถึง 30 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓ คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ตึกปิยมหาราชการุณย์ชั้น ๗

รูปแบบค่าย ไปเช้าเย็นกลับ

วันค่าย 9 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่ายสายวิศวกรรมศาสตร์

IE Camp “WHAT THE DUCK!?” คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัครถึง 13 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 19 – 21 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่ายซากุระ ครั้งที่ 13 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รับสมัครถึง 20 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 25 –26 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่าย 2B-KMUTT รุ่นที่ 17 ค่ายทำโครงงานวิจัยช่วงปิดเทอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครถึง 29 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด และ บางขุนเทียน

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 16 มีนาคม – 8 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดกิจกรรม

ค่ายสายวิทยาศาสตร์ / สิ่งแวดล้อม

“ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 17” คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับสมัครถึง 13 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งฃาติเขาใหญ่ (ขญ4) คลองปลากั้ง อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 23-27 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

‘Junior Geologist’ ค่ายธรณีวิทยา ม.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5

รับสมัครถึง 18 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 19-21 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

ZYGOTE PART XII โครงการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัครถึง 20 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 19-21 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

Evi Camp #9 ค่ายเยาวชนคน(รักษ์)สิ่งแวดล้อมปี 9 คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

รับสมัครถึง 20 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี (มีรถรับส่งจากม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 6-8 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

Geologist The Next Gen 5th ภาควิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครถึง 30 กันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รูปแบบค่าย ค้างคืน

วันค่าย 15-18 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรม

สนใจคณะไหน มหาวิทยาลัยใด สมัครให้หมดเลยครับ เพราะถ้าน้องได้เข้าค่ายจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับตัวน้องเอง อีกทั้งมีบางคณะ บางมหาวิทยาลัยที่เป็นโควตารับสมัครนักศึกษาด้วย โอกาสดีๆ แบบนี้ ห้ามพลาด !

.

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

7 ข้อต้องรู้! ก่อนทำพอร์ตฟอลิโอ

บทความและPlanner เตรียมสอบ TCAS

อยากเพิ่มโอกาสติดรอบ Portfolio อ่านบทความนี้

© TCASter 2018 | Term of service