fbpx

สะสมผลงานพยาบาล : วิชาการดูแลแบบประคับประคอง

สะสมผลงานพยาบาล : วิชาการดูแลแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End-of-life care)หรือการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ทวีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น จะเห็นได้จากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจนทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมากในปัจจุบัน เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีหนทางไปสู่ความสงบในบั้นปลายของชีวิต โดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้การรักษาครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ และมีความต่อเนื่องในการประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเป็นการดูแลที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะมีเวลาในการมีชีวิตอยู่อย่างจำกัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา (Lifelong Learning) เนื่องจากการศึกษาในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เข้าใจเนื้อหาที่ได้หมด ยิ่งพบว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริการ ดังนั้นการบรรจุเนื้อหาการเรียนเข้าไปในระบบ Thai MOOC เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

วันจัดกิจกรรม

  • 1 พฤศจิกายน 62 – 31 พฤษภาคม 63

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักเรียน นักศึกษา
  2. ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

  • เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

จัดโดย

  • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอบคุณข้อมูลจาก thaimooc

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service