fbpx

ประกวดผลงานประพันธ์ “โครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานประพันธ์ “โครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม” หัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจำ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทเยาวชน
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น

กติกาและเงื่อนไขการส่งเข้าประกวด

 1. งานเขียนประเภทความเรียง
  ผู้สมัครส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาว 1 – 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่าง 1 เท่า
 2. งานเขียนประเภทเรื่องสั้น
  ผู้สมัครส่งผลงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่าง 1 เท่า
 3. งานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ)
  ผู้สมัครส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ตามฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ ความยาว 10 – 12 บทในกระดาษขนาด A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point

หมายเหตุ

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดหรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อนและต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 2. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงาน 30 พฤศจิกายน 2562
 • ส่งผลงานแก่คณะกรรมการ 1 ธันวาคม 2562
 • กรรมการส่งผลการตัดสิน 25 ธันวาคม 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน 10 มกราคม 2563
 • มอบรางวัล 15 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ กาลพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 08-4995-8754
 • สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรสารหมายเลข 0-7426-0263
 • ทางอีเมล [email protected]

วันประกาศผล

 • 10 มกราคม 2563

หมดเขตรับสมัคร

 • 30 พฤศจิกายน 2562

จำนวนรับ

 • ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประเภทเยาวชน
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา

กติกาและเงื่อนไข

 • งานเขียนประเภทความเรียง
  ผู้สมัครส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาว 1 – 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่าง 1 เท่า
 • งานเขียนประเภทเรื่องสั้น
  ผู้สมัครส่งผลงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่าง 1 เท่า
 • งานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ)
  ผู้สมัครส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ตามฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ ความยาว 10 – 12 บทในกระดาษขนาด A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point

จัดโดย

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอบคุณข้อมูลจาก  contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service