fbpx

ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์ครั้งที่ 8 ม.เกษตรศาสตร์

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน การศึกษาเป็นด้านหนึ่งที่มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นอย่างมาก เพราะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตน หากได้รับข้อมูลและการแนะแนวที่ดีก็จะส่งผลให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้แนวทางการตัดสินใจเข้าเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความสนใจและความต้องอย่างเหมาะสม

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ศาสตร์ ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี มีผลงานทางด้านวิชาการที่ได้เกิดจากรังสรรค์ความคิดและผลิตขึ้นมาโดยนิสิตและอาจารย์ประจำของภาควิชา ฯ ซึ่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวล้วนแต่เป็นผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา และปัจจุบันภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขยายจำนวนการรับนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นทุกปี ประกอบกับในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน ได้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆที่ส่งผลกระทบทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร และอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นสิ่งที่นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวข้องโดยตรงกับศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครอง ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันได้

ด้วยเหตุนี้ ชุมนุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ตระหนักเห็นความสำคัญในฐานะนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เป็นปัญญาชนและกระบอกเสียงของประชาชนทั่วไปที่มีคุณภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์” เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวเตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการสอดแทรกความรู้ ข้อคิด และคุณธรรม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไป ตลอดจนเป็นการเสนอผลงานทางด้านวิชาการต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการนำความรู้ความสามารถจากการโครงการไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป รวมถึงอนาคตของนักเรียนผู้สนใจในรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นว่าที่นิสิตรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ นำพาประเทศชาติไปสู่ความวัฒนาถาวรสืบไป

วันจัดกิจกรรม

  • 17-19 มกราคม 2563 (ค้างคืน)

หมดเขตรับสมัคร

  • 31 ธันวาคม 2562

จำนวนรับ

  • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดโดย

  • ชุมนุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบคุณข้อมูลจาก 

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service