fbpx

ทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2563

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร บุตรทหารผ่านศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 เพื่อดําเนินการสอบชิงทุนการศึกษา ขององค์การฯ ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินทุนละ 10,000.- บาท ต่อปีการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4

2. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

3. มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ยื่นคําร้องขอรับทุน

4. มีความประพฤติดี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. สําเนาบัตรประจําตัวทหารผ่านศึกนอกประจําการ

2. สําเนาสูติบัตรของผู้สมัคร

3. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน (บิดา มารดา และบุตร)

4. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร)

5. สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือใบสําคัญการหย่า หรือหนังสือรับรองบุตร

6. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

7. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กสก.2)

8. หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ (กสก.7) หรือสําเนาใบรายงาน ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสงเคราะห์การศึกษา กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในเขตภูมิลำเนา

หมดเขตรับสมัคร

  • 24 มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4
  2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
  3. มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ยื่นคําร้องขอรับทุน
  4. มีความประพฤติดี

วิธีสมัครทุน

  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสงเคราะห์การศึกษา กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในเขตภูมิลำเนา

ให้ทุนโดย

  • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อสอบถาม

  • แผนกสงเคราะห์การศึกษา กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในเขตภูมิลำเนา

ขอบคุณข้อมูลจาก  Scholarship.in.th

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service