fbpx

ประกวดการเขียนเรียงความ “เจ้าฟ้านักอ่าน”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน เเละนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความในโครงการ “ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11” ภายใต้เเนวความคิด “เจ้าฟ้านักอ่าน” ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด 

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. ระดับอุดมศึกษา

กติกาและเงื่อนไขการส่งเข้าประกวด

 1. ให้นักเรียนเขียนเรียงความภายใต้แนวความคิด “เจ้าฟ้านักอ่าน”
 2. เขียนเรียงความตามแนวความคิดเจ้าฟ้านักอ่าน โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ครึ่งบรรทัด โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
 3. หลักฐานที่ใช้ในการส่งผลงาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบสมัครการประกวดเรียงความ จำนวน 1 ฉบับ
  • ผลงานเรียงความที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดหรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อนและต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ติดต่อกัน 3 ปี
 3. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงาน 5 มกราคม 2563
 • ส่งผลงานแก่คณะกรรมการ 10 มกราคม 2563
 • กรรมการส่งผลการตัดสิน 13 มกราคม 2563
 • ประกาศผลการตัดสิน 13 มกราคม 2563
 • มอบรางวัล 25 มกราคม 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากคณะบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อสอบถาม

 • คุณธัชนนท์ เสน่ห์ : โทรศัพท์หมายเลข 09-2487-2048
 • www.facebook.com/ครูไทยรักษ์ภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธัชนนท์ เสน่ห์

วันจัดกิจกรรม

 • 10 มกราคม 2563

หมดเขตรับสมัคร

 • 5 มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. ระดับอุดมศึกษา

จัดโดย

 • สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

เพจ
ผู้จัด
กิจกรรม

ใบสมัคร

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service