fbpx

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

 1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 2. ใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 3. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 4. เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

คุณสมบัติรับสมัครนักศึกษาเบื้องต้น

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ MU-TCAS
 3. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Bachelor of Engineering B.Eng. (Industrial Engineering)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • การวิเคราห์และสังเคราะห์ด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยทำให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ การตลาด การบริหารจัดการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 19,250
  ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 14,300
  ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 15,500
  ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 14,700
  ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 15,900
  ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 14,300
  ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 400
  ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 14,100
  ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 13,900

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • ตำแหน่งงานทางวิศวกรอุตสาหการสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในสายงานด้านการผลิตและ
  การบริการ เช่น วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรซ่อมบำรุง
  วิศวกรออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรประเมินและบริหารโครงการ วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายขาย
 • นักวิชาการ/นักวิจัย ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เรียนที่ไหน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service