ค่ายแนะแนว – รวมข่าวค่ายม.ปลาย ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ เป็นค่ายแนะแนวเส้นทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยทุกคณะ ทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย